استخدام در شرکت

به یک نفر آقا با تجربه ی ۵ سال به بالا نیازمندیم .

اطلاعیه استخدام

این یک اطلاعیه استخدام از شرکت سنا توربین تاوا است.