• نصب ¸ تنظیم و هم محوری نهایی توربین ۴۰ مگاوات و کمپرسور سانتریفیوژ ۸ مرحله ای ¸ فاز یک و دو پتروشیمی زاگرس ( متانول چهارم و ششم )

  • نصب ¸  تنظیم و هم محوری بیش از ۲۰۰ فن هوایی ( ایرکولرهای ۱۶ فوت ) فازهای یک و دو پتروشیمی زاگرس

  • نصب ¸  تنظیم و هم محوری فن های کولینگ تاور ( با DBSE بیش از ۴ متر ) فاز ۲ پتروشیمی زاگرس با استفاده از مدرن ترین دستگاه های لیزری

  • نصب ¸ تنظیم و هم محوری انواع توربو پمپ ها و الکتروپمپ های فاز یک و دو ( شامل پمپ های سانتریفیوژ تک مرحله ای و چند مرحله ای) پتروشیمی زاگرس

  • نصب ¸  تنظیم و هم محوری توربو فن های (FD_FAN¸ ID_FAN) فاز یک و دو پتروشیمی زاگرس

  • تنظیمات و هم محوری نهایی الکترو فن های( FD_FAN¸ ID_FAN) فاز دو پتروشیمی پردیس

  • نصب ¸ تنظیم و راه اندازی package unit های شیمیایی فاز یک و دو پتروشیمی زاگرس

  • تنظیمات و هم محوری نهایی توربو کمپرسور CO² ( با ظرفیت ۱۵ مگاوات ) مشتمل بر توربین ¸ کمپرسورهای LP ¸ HP و گیربکس مابین ¸ در فاز دو پتروشیمی پردیس ( اوره و آمونیاک )

  • تنظیمات و هم محوری نهایی کلیه ی توربو پمپ ها و الکترو پمپ های فاز دو پتروشیمی پردیس

  • تنظیمات و هم محوری نهایی و Flange parallel پمپ ها و کمپرسورهای Train 1 پالایشگاه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

  • تنظیمات و هم محوری نهایی و Flange parallel پمپ ها و کمپرسورهای Train 2 پالایشگاه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی