معرفی کمپرسور های پیستونی

در عصر حاضر در صنعت تبرید (سیستم سرمایش)اغلب از کمپرسورهای پیستونی استفاده میشود در این نوع کمپرسورها از حرکات رفت و برگشتی پیستون ،سیال را متراکم می نماید ممکن است قدرت آنها از چند دهم اسب بخار تا چند صدم اسب خواهد بودو میتوان از یک یا چند سیلندر تشکیل شده باشد .

سرعت دوران محور کمپرسور ممکن است ۲تا(r.s_1)6 تغییر نماید.کمپرسورها به ۲ شکل باشد باز و بسته که در حالت باز موتور و کمپرسور از هم جدا هستند.در یخچالهای منزل از موتورهای کوچکی که کمپرسور بسته هست استفاده میشود.کمپرسورهای باز با قدرت بالا غالبا افقی بوده و ممکن است ۲مرحله ای کار انجام دهند.در حالی که کمپرسورهای بسته عمودی و یک مرحله ایی هستند

تقسیم بندی کمپرسورهای پیستونی:

۱_ریز_تا ۳٫۵ ۳۰۰ (کیلو کالری در ساعت)
۲_کوچک _از ۳٫۵ تا ۳ ۲۳ (kw/h تا ۲۰ هزار کیلو کالری در ساعت)
۳_متوسط_از ۲۳ تا ۱۰۵ ۲۰ (kw/h تا ۹۰ هزار کیلو کالری در ساعت)
۴_بزرگ _بیشاز ۱۰۵ kw/h (بیش از هزار کیلو کالری در ساعت)
از نظر مراحل تراکم به کمپرسور های یک مرحله ای و کمپرسورهای دو یا سه مرحله ای
از نظر تعداد حفره کارگر به حرکت ساده به طوری که مبرد فقط در یک طرف پیستون متراکم می شود و حرکت دوبل که مبرد در هر دو طرف پیستون متراکم می شود
از نظر سیلندر و به تک سیلندر و چند سیلندر
از نظر قرار گرفتن محور سیلندرها به افقی و قائم و زاویه (v شکل و مایل)
از نظر ساختمان سیلندر و کارتر به ترکیبی و انفرادی
از نظر مکانیزم میل لنگ و شاتون به بدون واسطه (معمولی) و با واسطه